Oferta

Zadania fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Współpracę oraz pozyskiwanie wsparcia wśród władz administracji publicznej, organizacji pozarządowych, samorządowych, sponsorów i innych podmiotów w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  • Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania, w tym europejskich na wdrażanie projektów realizujących cele statutowe Fundacji.
  • Badania naukowe i monitorowanie potrzeb współpracy sieciowej oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nakierowanych na synergiczne korzyści dla podmiotów współpracujących z Fundacją.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej, działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej, której zyski będą przeznaczane na rozwój samej Fundacji oraz na jej działalność statutową.
  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, turystki, zdrowego żywienia, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym działalność charytatywna.

oferta fundacji

.