Wsparcie z unii europejskiej

DYREKTYWA 2011/24/UE W SPRAWIE PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej ustanawia warunki, na jakich pacjent może udać się do innego kraju UE, aby uzyskać tam opiekę zdrowotną i aby móc następnie ubiegać się o zwrot kosztów. Koszty te obejmują koszty opieki zdrowotnej, a także przepisywania i wydawania leków i wyrobów medycznych.
Ponieważ polityki w dziedzinie zdrowia i systemy opieki zdrowotnej są w coraz większym stopniu wzajemnie ze sobą powiązane, dyrektywa ułatwia dostęp do:

  • informacji na temat opieki zdrowotnej dostępnej w innych krajach europejskich
  • innych możliwych metod leczenia za granicą bądź też leczenia specjalistycznego za granicą.

Przepisy zawarte w dyrektywie pozwalają zapewnić równowagę między utrzymaniem stabilności systemów opieki zdrowotnej a ochroną praw pacjentów korzystających z usług służby zdrowia za granicą.

Dyrektywa

Ustanawia sieć krajowych punktów kontaktowych udzielających jasnych i dokładnych informacji na temat transgranicznej opieki zdrowotnej

Wprowadza przepisy UE dotyczące minimalnej listy elementów, które musi zawierać recepta lekarska wydana w jednym kraju UE i realizowana w innym (tzw. recepta transgraniczna)

Przewiduje dalszy rozwój europejskich sieci referencyjnych jako źródeł medycznej wiedzy specjalistycznej poprzez zacieśnienie współpracy między krajami UE, co przyniesie dodatkowe korzyści w dziedzinie oceny technologii medycznych i e-zdrowia.

co trzeba wiedzieć
przed wyjazdem na leczenie za granicą?

Jakie są zasady i warunki dotyczące zarówno opieki lekarskiej w danym przypadku, jak i zwrotu kosztów ?

Jakie są prawa pacjenta do dostępu do opieki zdrowotnej w innym kraju UE ?

Jak pacjent może skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym w swoim kraju ?

Jak wygląda jakość i bezpieczeństwo danego rodzaju leczenia ?

Jakie są procedury składania skarg w przypadku problemów ?

Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania znajdziesz na stronie Akademia NFZ

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁAJĄCYCHW OBSZARZE TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

Poza wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym – dostępnym w ramach programów operacyjnych – przedsiębiorcy i inne podmioty mogą korzystać z programów ramowych Unii Europejskiej. Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EFI – Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych w zależności od programu).
Programy ramowe nie mają alokacji krajowych czy regionalnych, co oznacza, że starając się o wsparcie konkuruje się na poziomie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie, instrumenty finansowe dostępne w ramach tych programów są obsługiwane przez narodowych pośredników finansowych (np. banki).
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Dwa kluczowe programy ramowe w perspektywie finansowej 2014-2020, oferujące finansowanie dla przedsiębiorców to:

COSME – Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP w tym dla sektora turystycznego
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_pl
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_pl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_en

HORYZONT 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf
Uwaga
Programy Operacyjne COSME, Horyzont 2020+ będą realizowane równiez w nowej perspektywie finansowej 2021-27 ze zwiększonymi budżetami w porównaniu z okresem poprzednim 2014-20

Wiecej szczegółowych informacji o mozliwościach aplikowania o środki unijne na rozwój turystyki, w tym zdrowotnej
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18164/attachments/6/translations/pl/renditions/pdf

Obsługą przedsiębiorców z sektora usług prozdrowotnych zainteresowanych dofinansowaniem ze środków unijnych zajmuje się PARP, który wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną realizuje Program Promocji Usług Prozdrowotnych na wybranych rynkach zagranicznych.
Program ten realizowany jest w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.pl” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.

Obsługa przedsiębiorców przez PARP polega na ogłaszaniu naborów wniosków, ich oceny, podejmowaniu decyzji o przyznawaniu wysokości dofinansowania oraz rozliczaniu. Wsparcie finansowe przewidywane dla MŚP odbywa się w ramach osobnej puli środków dedykowanych wszystkim przedsiębiorcom w ramach 12 branżowych programów.

Więcej szczegółowych informacji na stronach:
https://www.pot.gov.pl/pl/fundusze-ue/turystyka-prozdrowotna-w-polsce/program-promocji-uslug-prozdrowotnych
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Dofinansowanie dla MŚP działajacych w obszarze turystyki zdrowotnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw.
W zadnych z Programów nie ma wydzielonej puli środków z przeznaczeniem tylko na turystykę zdrowotną.
Istnieje możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach puli srodków przeznaczonych dla sektora turystyki bądź wszystkich sektorów gospodarki łącznie.
Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych programów regionalnych:

• www.rpo.dolnyslask.pl
• www.mojregion.eu
• www.rpo.lubelskie.pl
• www.lrpo.lubuskie.pl
• www.rpo.lodzkie.pl
• www.fundusze20072013.malopolska
• www.rpo.mazovia.eu
• www.rpo.opolskie.pl
• www.rpo.podkarpackie.pl
• www.rpowp.wrotapodlasia.pl
• www.dpr.wrotapomorza.pl
• www.rpo.slaskie.pl
• www.rpo-swietokrzyskie.pl
• www.rpo.warmia.mazury.pl
• www.wrpo.wielkopolskie.pol
• www.rpo.wzp.pl